Pan Card

অপৰাধ

হাজাৰৰো অধিক আধাৰ কাৰ্ড, পান কাৰ্ড বস্তাত ভৰাই পুখুৰীত দলিয়ালে ডাক ঘৰৰ কৰ্মচাৰীয়ে

বৰ্তমান সময়ৰ অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় নথি- আধাৰ কাৰ্ড, পান কাৰ্ড আদি গুৰুত্বপূৰ্ণ নথিসমূহ গৰাকীক দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে বস্তাত ভৰাই পুখুৰীত পেলাই দিয়াৰ…

Read More »
Back to top button