India Book of World Records

অসম

শিলত কীৰ্তিচিহ্ণ অংকন কৰি ইণ্ডিয়া বুক অৱ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডছত নাম অন্তৰ্ভুক্ত শিৱসাগৰৰ এলিভা বুঢ়াগোঁহাইৰ

এটা শিলতে আহোম যুগৰ চাৰিটাকৈ প্ৰাচীন কীতিচিহ্ন অংকন কৰি ইণ্ডিয়া বুক অৱ ৰেকৰ্ডছত নিজৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে শিৱসাগৰৰ হাঁহচৰা লংকাক গোহাঁই গাঁৱৰ…

অধিক পঢ়ক »
Back to top button