Charanjit Singh

ৰাজনৈতিক

আজি পাঞ্জাৱৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী চৰণজিৎ সিং চন্নীয়ে শপতগ্ৰহণ ল’ব

আজি পাঞ্জাৱৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী চৰণজিৎ সিং চন্নীয়ে শপতগ্ৰহণ ল’ব। আজি দিনৰ ১১ বজাত মুখ্যমন্ত্ৰী ৰূপে শপত ল’ব চন্নীয়ে। অমৰিন্দৰ সিঙৰ…

অধিক পঢ়ক »
Back to top button