Beaten

Education

পুনৰ শিক্ষকৰ বৰ্বৰ কাণ্ড! মজিয়াত বগৰাই বেত্ৰাঘাত ছাত্ৰক

সোণতলীত এগৰাকী শিক্ষকৰ বৰ্বৰ কাণ্ড। নিৰ্মমভাৱে বেত্ৰাঘাত ছাত্ৰগৰাকীক। শৰীৰৰ ভিন্ন ঠাইত যখমৰ স্পষ্ট চিহ্ন। শিঙিমাৰী ভগনীয়া প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত এই ঘটনা।…

Read More »
Back to top button